Biografije učesnika

Mateja Novčić Štramcar - Deputy Head of the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia Mateja Norčič Štamcar graduated from the Faculty of Law in Ljubljana and completed her postgraduate studies in European Studies, Politics, at Lund University, Sweden. Ms. Norčič Štamcar has been an official of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia for over 20 years. In 2001, she worked at the Slovenian Embassy in Brussels, and then worked at the Slovenian Mission in Brussels from 2004 to 2008, including the period during which Slovenia held the EU Presidency. From 2014 to 2017, Ms. Norčič Štamcar worked as Deputy Head of Mission at the Embassy of Slovenia in Belgrade, of which she served as the Chargé d’Affaires in 2015. She assumed the post of Deputy Head of the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia in September 2017.

Dr Slavica Vujović, dipl.inž. arhitekture, konzervator, savetnik, načelnik Arhitektonskog sektora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Diplomirala je (1983) i doktorirala (2013) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu 1984-2001. godine radila je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo, a od 2002. je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Bavi se ukupnim procesom zaštite, od proučavanja, istraživanja, preko izrade dokumentacije, studija i projekta, do tehničke zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa. Od 2006. godine rukovodilac je Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“ (čiji je i autor), koji se realizuje kroz više ključnih potprojekta istraživanja, sanacije, konzervacije, prezentacije i korišćenja kulturih dobara (u većoj meri na Tvrđavi Bač i Franjevačkom samostanu u Baču), kao i kroz definisanje šire teritorije kao kulturnog predela. Posebne profesionalne aktivnosti:Upravitalj je Fondacije PZZSK za upravljanje Kulturnim predelom Bača (od 2019); Član Nacionalnog komiteta za nematerijalno nasleđe, koordinator za Vojvodinu ( 2011- 2018). 2013. godine izabrana je za eksperta Saveta Evrope u oblasti rehabilitacije arhitektonskog i arheološkog nasleđa jugoistočne Evrope. Angažovanje u profesionalnim udruženjima: U telima Društva konzervatora Srbije (DKS): predsednik DKS (2002 – 2006) član Predsedništva (2006-2012), Suda časti (2012-2015) i Odbora za dodelu nagrada (od 2016). Član je Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, Evrope Nostre Srbija i član Saveta Evrope Nostre (od 2019). Učešće u međunarodnim projektima: Rehabilitacija Franjevačkog samostana u Baču (2012-2016). HEROMAT (“Protection of Cultural Heritage Objects with Multifunctional Advance Materials“), u periodu od 2012-2015., u okviru Seventh Framework Programme – FP7. I.Ne.P.S. (Italian negotiating programming in Serbia), Lokalni razvoj zasnovan na vrednovanju kulturnog nasleđa, u periodu 2006-2008. Saradnja u regionu Jugoistočne Evrope. Profesionalna priznanja i nagrade: Posebno priznanje „Kulturni obrazac“ Ministarstva kulture i informisanja (2019) „Medalja kulture“ za očuvanje kulturnog nasleđa Kultrunog centra Vojvodine ( 2018). Velika nagrada Društva konzervatora Srbije (2014) Zlatna mistrija sekcije arhitekata Društva konzervatora Srbije - iz fonda prof.arh. Milorada Dimitrijevića za restauraciju i revitalizaciju Donžon kule u Baču. Edukacija čini važan segment profesionalnog angažmana. Organizator je i realizator radionica, okruglih stolova, seminara, sa inostranim učešćem (Italija, Slovenija, Velika Britanija, Kina). Koautor je sertifikovanog seminara za profesore građevinskih škola u oblasti kulturnog nasleđa. Držala je predavanja na Arhitektonskom fakultetu BG, Fakultetu tehničkih nauka Univezitata u Novom Sadu – Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Komentor je na izradi dve master teze odbranjene na Raymond Lemaire International Centre for conservation, Leuven, Belgija. Promocija nasleđa: Glavni i odgovorni urednik više izdanja DKS, serijala stripa za decu „Čarobne avanture iz prošlosti“, više ilustrativnih mapa i edukativnog plakat i promotivnih tematskih videa. Organizacija međunarodnih konferencija: „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“, kao član Naučnog odbora na održanim konferencijama ( 2014- 2017). Izložbe: „Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača“ (autor), održana u: Galeriji Matice srpske u Novom Sadu (2016) i u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu (2017). Objavljeni naučni i stručni radovi: Knjige: Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe - Doprinos Vekova Bača (2016) Cultural Heritage – How to Preserve It and Utilise It - Centuries of Bač Contribution (2018) 4 monografije (koautor), 1 publikacija, 12 radova objavljenih u zbornicima, više od 40 radova objavljenih u tehničkim časopisima.

Sneška Kuaedvlieg-Mihailović je generalni sekretar Europa Nostra, panevropske federacije nevladinih organizacija aktivnih na polju kulturnog i prirodnog nasleđa. Diplomirala je međunarodno pravo u Beogradu (bivša Jugoslavija) ​​i evropsko pravo i politiku u Nanciju (Francuska). Radila je za evropske institucije u Briselu, a zatim za Delegaciju Evropske komisije u Beogradu. Bila je jedan od osnivača i prvi generalni sekretar Evropskog pokreta u Jugoslaviji. 1992. godine pridružila se osoblju Europa Nostre, a 2000. imenovala za generalnog sekretara. Doprinosila je mnogim evropskim i međunarodnim odborima i mrežama, a nedavno i „Alijansi za evropsku baštinu 3.3“. i „Novi narativ za Evropu“. Sarađuje sa institucijama EU, Savetom Evrope, UN-om, UNESCO-om i drugim međunarodnim i evropskim vladinim i nevladinim telima po pitanjima nasleđa. Odigrala je najaktivniju ulogu u promociji Evropske godine kulturne baštine 2018. godine. Napisala je mnogo članaka o Evropi i kulturnom nasleđu. Bila je ko-urednik knjige „Nasleđe i izgradnja Evrope“ i saradnica u knjigama „50/20 Skice i eseji“, „Retour Brussel, Erfgoed en Europa“ i „The Mind and Bodi of Europe: A Nova pripovest. “ Takođe je bila član Upravnog odbora Izveštaja o saradnji „Kulturno nasleđe se računa za Evropu“ koji je koordinirala Europa Nostra.

Robert Čoban rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.

Nataša Pavlović rođena je 27.08.1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Prirodno- matematičkom fakultetu, smer diplomirani geograf – turizmolog, 2002. godine odbranivši temu pod nazivom„Mogućnost turističkog aktiviranja bečejskih salaša“. Nakon završenih osnovnih studija upisuje se na poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer menadžment u uslužnom biznisu. Magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment maloprodajnog paketa ponude u funkciji razvoja turizma“ odbranila je 2010. godine i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Disertaciju pod naslovom „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“, koju je odbranila 2015. godine. Od oktobra 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine , a imenovana za direktora ove institucije je tokom 2016. godine. Osim poslova marketinga aktivno je učestvovala u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, ekonomije i osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Tokom svog rada i studija stručno se usavršavala i stekla više sertifikata. Kao autor i koautor objavila je preko 20 radova u nacionalim i međunarodnim časopisima i konferencijama, vezanih za oblast turizma i ekonomije. Govori engleski i italijanski jezik. Majka je jedne ćerke.

 

 

Marina Balaban rođena je 1981. godine. Osnovnu školu u Selenči i Gimnaziju u Bačkom Petrovcu završila na slovačkom jeziku. Zvanje diplomirani menadžer u turizmu stekla na Prirodno – matematičkom fakultetu – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu. U više mandata bila direktor Turističke organizacije opštine Bač, trenutno obavlja funkciju zamenika predsednika opštine Bač. Profesor je stručnih turističkih predmeta u Gimnaziji „Jan Kolar“ – kuvarski smer na slovačkom jeziku u Bačkom Petrovcu. Član je Fondacije za Upravljanje kulturnim predelom Bača kao i Udruženja za razvoj ruralnog i ekoturizma „Bač u srcu Bačke“.

Tanja Mitić rođena je 21.02.1992. godine u Novom Gradu (BiH). Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ završia je u Baču, a gimnaziju „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine na Odseku za medijske studije, da bi zvanje master komunikologa stekla godinu dana kasnije na istom fakultetu, kada je odbranila master rad na temu: „Političari kao objekti u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem“, iz predmeta Kritička analiza medijskog diskursa. Kao student je pohađala mnogobrojne seminare, radionice i treninge iz oblasti turizma, kulture i informisanja, diplomatije i protokola. Oprobala se u novinarskim vodama, ali i kao medijski istraživač Novosadke novinarske škole. Angažovana i kao koordinator na projektu prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska. U Grčkoj je stekla prvo internacionalno radno iskustvo, a trenutno je zaposlena u Kabinetu predsednika Opštine Bač. Dugogodišnji je član Kulturno-umentičkog društva „Mladost“. Govori engleski jezik. U slobodno vreme se druži sa decom i vozi bicikl.

Marija Labović rođena je 15. septembra 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je na Američkom koledžu u Solunu 2000. godine. Pre imenovanja na sadašnju poziciju direktora Turističke organizacije Srbije u novembru 2015. godine, bila je zaposlena u Ekos Tursu kao Viši Finansijski menadžer, u Privrednoj banci Beograda kao direktor razvoja novih proizvoda i alternativnih kanala distribucije, kao i na Beogradskom sajmu kao zamenik direktora. Tečno govori engleski jezik i ima osnovno znanje grčkog i ruskog jezika.

Vanja Kovačev je freelance PR, Communications i event management expert. U komunikacijama je već 18 godina i ima bogato i raznovrsno iskustvo kako u biznis sektoru, radivši izmeđuostalog kao PR menadžer u UŠĆE šoping centru od 2009- 2011, tako i u radu u ambasadama Švedske i Norveške i saradnji sa ambasadama Kanade, Nemačke, Grčke, Turske, Slovenije, Izraela, Belgije, Indije itd. brojnim stranim i domaćim privrednim komorama, vladinim i nevladinim organizacijama i mnogim expat udruženjima. Pored poslova iz domena PR&Communications, organizuje manifestacije koje promovišu kulturu, privrednu saradnju i turizam stranih zemalja u Srbiji. Rođena je 10.01. 1974. u Sarajevu u kome je završila osnovu i srednju školu. Završila je Filološki fakultet u Beogradu. Govori četiri strana jezika, voli horsko pevanje, jedrenje i planinarenje, društvenu odgovornost i humanitarni rad kao i nove profesionalne izazove.